Gói dịch vụ

Gói A: Xông (Sauna)
Gói A: Xông (Sauna)
Gói B: Xoa bóp day ấn huyệt (Acupressure massage)
Gói B: Xoa bóp day ấn huyệt (Acupressure massage)
Gói C: Xoa bóp và xông hơi (Acupressure massage with hot stone and sanna)
Gói C: Xoa bóp và xông hơi (Acupressure massage with hot stone and sanna)
Gói D: VIP
Gói D: VIP
Gói E: Xoa bóp day ấn huyệt vùng đầu - vai - chân
Gói E: Xoa bóp day ấn huyệt vùng đầu - vai - chân
Gói F: Xoa bóp day ấn huyệt vùng chân
Gói F: Xoa bóp day ấn huyệt vùng chân
Gói G: Gội đầu
Gói G: Gội đầu
Gói giảm mỡ (Fat Reduction Therapy Pack)
Gói giảm mỡ (Fat Reduction Therapy Pack)